SMĚRNICE O VÝŠI ŠKOLNÉHO č. j. 32/2017/RE

Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad oznamujeme výši pololetního školného pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnost k 1. 9. 2017.

 

HUDEBNÍ OBOR                                              pololetně

Individuální výuka HO                                       1790,- Kč

Skupinová výuka HO                                         1290,- Kč

Sborový zpěv                                                       790,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR                                         1590,- Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR                      890,- Kč

 

Forma platby

Platba se provádí výhradně bezhotovostním převodem. Příslušnou částku je nutné poukázat na číslo účtu ZUŠ: 43-8504270297/0100 (KB Letohrad) dle podkladů z kanceláře školy (variabilní a kontrolní symbol), které obdrží zákonný zástupce na email.

 

Termín splatnosti

Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách v těchto termínech:

 1. pololetí –  do 15. září
 2. pololetí – do 15. února
 • Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.
 • V odůvodněných případech je možné dohodnout na základě písemné žádosti odložení, nebo rozložení platby školného (čtvrtletně/měsíčně).
 • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.
 • Pokud je učitel nemocen, žák navštěvuje hudební nauku a komorní a souborovou hru, úplata za vzdělávání se nevrací.
 • Pokud žák ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nemůže navštěvovat žádnou součást výuky, je možné prominout poměrnou část školného za každý celý měsíc absence (nutno doložit).

 

Dále platí tyto výjimky a slevy ze školného:

 • Výuka sborového zpěvu pro žáky, kteří studují hudební obor, je zdarma
 • Výuka hry na kontrabas je zdarma
 • Výuka hry na violoncello a baskytaru je při studiu dvou oborů zdarma
 • 2 a více sourozenců = 10% sleva na studované obory
 • 2 a více studijních zaměření nebo oborů = 10% sleva na studované zaměření a obory
 • Děti zaměstnanců mají 50% slevu ze školného
 • Slevy nelze kombinovat

 

Žádosti o odložení nebo rozložení školného si lze vyzvednout v kanceláři školy a je nutné je podat vždy do termínu splatnosti školného.

 

Všechny náležitosti platby školného, včetně případné úpravy splatnosti školného, je možné domluvit osobně v kanceláři školy nebo telefonicky na tel.: 465 621 223

 

Tímto se zároveň ruší Směrnice o výši školného ze dne 19. 6. 2014

 

 

V Letohradě dne 8. 6. 2017

MgA. Rostislav Balaštík

ředitel školy