Hudební obor

Výuka

Výuka hlavního oboru se dělí podle studijního zaměření a věku na tři varianty:

Individuální výuka – na hodině (45 min) je přítomen jeden žák

Skupinová výuka – na hodině (45 min) jsou přítomni dva žáci

Kolektivní výuka – sborový zpěv (2×45 min)

O zařazení do individuální nebo skupinové výuky rozhoduje učitel podle věku a schopností žáka.

K výuce hlavního oboru, který si žáci volí hned při nástupu do ZUŠ, dále navštěvují jednu hodinu (45 min) hudební nauky.

Podle věku a schopností dále žáci navštěvují komorní a souborovou hru, kde jsou k dispozici následující soubory a orchestry:

Soubor zobcových fléten

Let’s Band – dechový orchestr

Cvrčci – smyčcový soubor

Smyčcový orchestr

Kytarový soubor

Slavíček – komorní soubor

Soubor bicích nástrojů

Všichni žáci hudebního oboru mohou také navštěvovat jako volitelný předmět pěvecké sbory Prvosenka nebo Petrklíč.

Bližší informace o vyučovaných nástrojích a hodinové dotaci naleznete v našem Školním vzdělávacím programu.

Pololetní školné

Individuální výuka – 1790,- Kč

Skupinová výuka – 1290,- Kč

Kolektivní výuka – sborový zpěv – 790,- Kč