Výtvarný obor

Výuka

Výuka probíhá jednou týdně v délce tří vyučovacích hodin (3 x 45 minut) na odloučeném pracovišti na ZŠ Komenského.

Pololetní školné:

Ve VO je stanoveno pro všechny stupně jednotné pololetní školné 1590,- Kč

 

Učitel:

VO vyučuje paní učitelka Mgr. Hana Tarašková

 

Základem výtvarného oboru je vyučovací předmět Výtvarná tvorba.

Předmět výtvarná tvorba v sobě obsahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají a prostupují po celou dobu studia.

Kresba

 • chápání funkce a možnosti čar, linií, stop, otisků
 • vyjádření materiálu zobrazovaných prostředků (sklo, kov, látka)
 • vyjádření objemu a prostoru v kresbě pomocí světla a stínu
 • zachycení vlastní představy kresbou
 • základy techniky kresby různými materiály (tužka, uhel, rudka, tuž, fix, frotáže) a jejich kombinací

Malba

 • práce s barvami a plochami
 • míchání barevných odstínů a pojmům z nauky o barvách (odstín, teplé a studené barvy, podvojné barvy, barevný kruh, kontrast, harmonie, působení barev na člověka a jeho využití ve výtvarné práci)
 • praktická práce s různými druhy barevných materiálů a jejich efektivnímu využití pro svou tvorbu (vodové, akrylové, temperové barvy, pastely, pastelky apod.)

Grafika

 • grafická technika tisků z matric z různých materiálů na grafickém lisu (linoryt, suchá jehla, tisk z plochy, slepotisk)
 • osvojení těchto technik a jejich vhodné použití pro různé druhy výtvarné práce

Experimentální práce

 • experimentuje a zkoumá možnosti kombinací různých výtvarných technik (koláže, asambláže, kombinované techniky)
 • experimentuje a zkoumá postupy s variabilním výsledkem s cílem získat zkušenosti s použitím různých technik a postupů tak, aby je nakonec dokázal cíleně použít při výtvarné práci k vyjádření svých představ

Keramika

 • modelování z keramické hlíny obohacuje práci žáka o 3. rozměr, pěstuje jeho prostorové vidění a představivost
 • žák pochopí postup vzniku keramického výrobku a hlavní zásady při práci s keramickou hmotou
 • naučí se vytvořit keramický kachel, reliéf, misku, stojánek na tužky, drobné plastiky
 • žák rozvíjí svou manuální zručnost, pečlivost, vztah k materiálu

Konstruování a tvarování

 • představuje konstruování a tvarování prostorových objektů z různých materiálů (dráty, kartony, látky, sádra, kašírování apod.)
 • rozvíjí prostorové vidění a představivost žáka, pěstuje jeho zručnost a řemeslné dovednosti

Animační projekty

 • spojují výtvarně zaměřené práce s prožitkem či zážitkem a tím lépe upevní získané dovednosti, vědomosti a návyky
 • probíhají formou různých výtvarných představení a konceptuálních věcí, instalací apod., žák se vyjadřuje slovně, gesty, mimikou, vyrábí masky, loutky a hraje s nimi, spojuje výtvarné umění s jinými druhy umění
 • animační projekty mají multimediální charakter, žák pracuje i s jinými médii – fotografiemi, hudbou, texty, divadlem apod. – a spojuje je s výtvarným uměním
 • animační projekty stírají hranice mezi jednotlivými druhy umění, pomáhají pochopit umělecká díla a pro žáky jsou zábavné, poučné a silně motivační

Práce v materiálu

 • zahrnují práce s různými materiály – koláže, batiku, tisk na látku, drátování, výrobu šperků, mozaiku, malbu na sklo, výrobu jednoduchých loutek apod.
 • rozvíjejí u žáka manuální zručnost, pečlivost, řemeslnou dovednost a fantazii
 • pěstují vztah a cit k materiálu a vztah k uměleckým řemeslům a užitému umění

Výtvarná kultura

 • Výtvarná kultura prostupuje celou výuku. Seznamuje žáky s výtvarnými díly různých historických epoch a stylů i se současným uměním. Pěstuje vztah žáka k výtvarnému umění, učí ho pochopit jeho různé projevy. Důležitý je i vznik zpětné vazby pro zhodnocení vlastní práce žáka.
 • Výuka probíhá hlavně formou besed nad ukázkami v motivační části na počátku vyučovacích hodin a při zhodnocení vzniklých prací na konci hodin. Cílem je, aby žáci pochopili vývoj výtvarného umění, dokázali se poučit a načerpat z něj inspiraci pro svou vlastní tvorbu. Aby dokázali diskutovat nad danými problémy a možnostmi jejich řešení a našli svůj vlastní výtvarný projev, odpovídající jejich osobnosti.