Literárně-dramatický obor

Výuka

Výuka v LDO probíhá jednou týdně v délce dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut).

Pololetní školné

V LDO je stanoveno pro všechny stupně jednotné pololetní školné 890,- Kč

 
Učitel

LDO bude vyučovat paní učitelka Adéla Babková

 • vystudovala češtinu a divadelní vědu na FF UK, hrála v pohybovém divadle a několik let se podílela na organizaci Šrámkova Písku, festivalu autorského amatérského divadla. V současnosti pracuje i jako učitelka jazyků, takže kromě literárního a divadelního projevu dbá na komunikační dovednosti použitelné v reálném životě.

Základem literárně-dramatického oboru je vyučovací předmět Dramatická výchova.

Předmět dramatická výchova v sobě obsahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají a prostupují po celou dobu studia.

Dramatická průprava

Žák se učí:

 • vyprávět jednoduchý příběh, zachytit atmosféru příběhu nebo situace, pojmenovat viděné
 • dodržovat pravidla hry; být součástí dramatické hry; být schopen improvizace
 • naslouchat jiným a sdělovat své názory,
 • spolupracovat na interpretaci dramatického útvaru
 • připravit malé herecké etudy, pracovat s rekvizitou
 • poznat rytmus projevu a jeho celkovou dynamiku
 • pracovat s dechem, hlasem a artikulací
 • fungování jevištního prostoru

Dramatika a slovesnost

Žák se učí:

 • vycházet z tvořivé improvizace ke schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a kultivovaně vyjadřovat svůj záměr jak ve společenské, tak umělecké komunikaci pomocí pohybového a mluvního projevu
 • podílet se na vytváření vztahu vzájemné spolupráce ve skupině volbou témat
 • formovat výsledný tvar sdělení na jevišti
 • znát vztahy mezi dalšími složkami dramatické tvorby, tj. režií, scénografií, dramaturgií, hudbou, kostýmy atd.

Umělecký přednes

Žák se učí:

 • získat osobní vztah k textu, ozřejmit téma, obsah i stavbu
 • předat sdělení textu způsobem odpovídajícím obsahu a formě bez mechanického odříkávání
 • obohatit interpretaci osobním a osobitým přístupem
 • pracovat s hlasovou a mluvní vybaveností

Práce v souboru

Žák se učí:

 • vnímat vzájemnou provázanost divadelních oborů
 • podílet se na vytváření inscenace, uplatňovat své znalosti a dovednosti
 • spolupracovat a uvědomovat si zodpovědnost za společné dílo

Literární tvorba

Žák se učí:

 • rozvíjet písemný projev
 • vnímat texty z oblasti beletrie, poezie, dramatiky či žurnalistiky v různých kontextech
 • rozlišovat literární žánry a literární útvary
 • analyzovat tematickou, kompoziční a jazykovou rovinou textu

Recepce a reflexe dramatického umění

Žák se učí:     

 • základní epochy v dějinách divadla
 • zařadit hru (dramatický text) / inscenaci do kontextu literární / divadelní historie
 • porozumět dramaturgii
 • zařadit hru do kontextu dramaturgie konkrétního divadla
 • základní divadelní žánry
 • analyzovat základní prvky divadelní inscenace
 • formulovat názor na dílčí prvky inscenace
 • vyhledávat hodnotící zdroje (kritické studie, recenze, glosy, úvahy) a uvědomovat si jejich rozdílné zacílení
 • konfrontovat své názory s divadelní kritikou či hodnocením na soutěžích
 • základy žánru divadelní recenze, psaní vlastních recenzí